برای رسم مربع در دو ‌بعد می‌بایست بصورت شکل زیر عمل کنید:

حال برای رسم مربع در سه بعد (مکعب مربع) می‌بایست در بعد Z هم مقدار دهی انجام دهید:

توجه کنید که ما در اینجا مبدا مختصات را روی مرکز مکعب مربع قرار داده‌ایم. پس برای مقدار دادن در بعد Z از 1 و 1- استفاده می‌کنیم تا مربعی که در دید مکعب، جلو قرار دارد، دارای مقادیر Z برابر 1 باشد. و مربعی که در دید مکعب، عقب قرار دارد، دارای مقادیر Z برابر 1- باشد. و دو مربع کناری به همراه دو مربع بالایی و پایینی دارای هر دو حالت می‌باشند.

شکل کلی مکعب ما بصورت زیر می‌باشد:

حال همانطور که مشاهده می‌کنید برای رسم مکعب ما نیاز به 6 مربع داریم. که در زیر مقادیر راس مربع‌ها را مشخص می‌کنیم.

توجه: به ترتیب (X,Y,Z) می‌باشد.

1: (1،1،1)

2: (1،1-،1)

3: (1،1-،1-)

4: (1،1،1-)

5: (1-،1،1)

6: (1-،1-،1)

7: (1-،1-،1-)

8: (1-،1،1-)

توضیح راس 7: این راس همانطور که می‌بینید در محور X چون در سمت چپ محور بوده دارای مقداری منفی شده و در محور Y نیز چون در پایین محور قرار دارد دارای مقداری منفی و در محور Z نیز چون در عقب محور قرار دارد مقداری منفی را به خود اختصاص می‌دهد.

 

مختصری از کد این مکعب مربع را در زیر می‌بینید:

مربع پشتی:

glVertex3f(1.0f, 1.0f,-1.0f);   //۵

glVertex3f(1.0f,-1.0f,-1.0f);   //۶

glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);   //۷

glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);   //۸

مربع کناری سمت چپ: 

glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);   //۷

glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);   //۸

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);   //۴

glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);    //۳

 

نوشته شده توسط غریبی در دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ ساعت 1:4 | لینک ثابت |